BOE Meeting

Jun 9 from 6:30 AM to 7:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Jul 4 - ALL DAY

BOE Meeting

Jul 14 from 6:30 AM to 7:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Aug 1 - ALL DAY

BOE Meeting

Aug 11 from 6:30 AM to 7:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Sep 5 - ALL DAY

BOE Meeting

Sep 8 from 6:30 AM to 7:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Oct 3 - ALL DAY

BOE Meeting

Oct 13 from 6:30 AM to 7:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Nov 7 - ALL DAY

BOE Meeting

Nov 10 from 7:30 AM to 8:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Dec 5 - ALL DAY

BOE Meeting

Dec 8 from 7:30 AM to 8:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Jan 2 - ALL DAY

BOE Meeting

Jan 12 from 7:30 AM to 8:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Feb 6 - ALL DAY

BOE Meeting

Feb 9 from 7:30 AM to 8:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Mar 6 - ALL DAY

BOE Meeting

Mar 9 from 6:30 AM to 7:30 AM

No 4 YO Preschool/PDC

Apr 3 - ALL DAY